Obchodní podmínky

 OBSAH:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3
 2. DEFINICE. 3
 3. PŘEDMĚT SMLOUVY.. 4
 4. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY.. 4
 5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.. 4
 6. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY.. 5
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.. 5
 8. CENA A FAKTURACE. 5
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.. 5
 10. VADY PLNĚNÍ 8
 11. ZÁKAZNICKÁ PODPORA.. 8
 12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY.. 8
 13. KOMUNIKACE. 8
 14. ROZHODNÉ PRÁVO.. 8
 15. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ.. 8
 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Obchodní podmínky upravují poskytování Služeb, které Necestovka na základě uzavřené Smlouvy poskytuje Klientovi.
  • Pokud není výslovně upraveno jinak, Klient uzavřením Smlouvy potvrzuje, že si je vědom existence a obsahu těchto Obchodních podmínek a tyto Obchodní podmínky, ve znění účinném k datu uzavření Smlouvy, bez výhrad či výjimek k jejich znění, ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku výslovně přijímá.
 1. DEFINICE
  • Pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách mají význam dle jejich definic uvedených v Obchodních podmínkách, Smlouvě či jiné dokumentaci, která výslovně zmiňuje Obchodní podmínky.
  • Obchodní podmínky definují následující pojmy:
   1. a) Cena: cena stanovená v nabídce
   2. b) Den zahájení poskytování: den připsání Ceny na bankovní účet Necestovky a potvrzení tohoto připsání Klientovi, případně Smlouvou jinak výslovně určený den.
   3. c) Faktura: daňový doklad za Služby, obsahující Cenu služeb, vytvořený, vydaný a doručený Klientovi v souladu s odpovídajícími daňovými a účetními předpisy v České republice.
   4. d) Formulář: uživatelské rozhraní na Webových stránkách pro účely zaslání Poptávky.
   5. e) GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
   6. f) Chyba plnění
   7. g) Klient: osoba, která uzavírá Smlouvu s Necestovkou.
   8. h) Konečná nabídka: nabídka zaslaná Necestovkou Klientovi a výsledek procesu uzavírání smlouvy, který je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku.
   9. i) Náprava chyby plnění: 
   10. j) Necestovka: Necestovka s.r.o., IČO: 07905009, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 01, Praha 1, Česká republika, zapsaná u Městského soudu v Praze pod písm. C, složka 309051, zastoupená jednatelem Vojtěchem Voříškem, bydlištěm Na Ročkově 147/2, Kolovraty, 10300, Praha 10.
   11. k) Občanský zákoník: český zákon č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   12. l) Obchodní podmínky: tyto Obchodní podmínky, které upravují poskytování Služeb.
   13. m) Poptávka: Klientův zájem o poskytnutí Služeb, vyjádřený zasláním informace a údajů skrze Formulář, nebo jiným kontaktováním Necestovky.
   14. n) Pracovní den: jakýkoliv den od pondělí do pátku včetně, vyjma dní, které jsou v České republice dny svátečními či dny pracovního volna.
   15. o) Pracovní doba: doba mezi 9:00 – 17:00 středoevropského času (CEST) v Pracovní den.
   16. p) Příslušenství:
   17. q) Reklamace:
   18. r) Služba(y):
   19. s) Smlouva: smlouva o poskytnutí Služeb dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, uzavřená mezi Necestovkou a Klientem, jejichž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky, pokud není ve Smlouvě výslovně upraveno jinak; Smlouva může být uzavřena distančním způsobem za využití elektronických prostředků, na Obchodní podmínky.
   20. t) Smluvní strany: Klient a Necestovka společně. Pokud je v těchto Obchodních podmínkách použito termínu Smluvní strana, jde o Necestovku anebo o Klienta, dle kontextu, v jakém je termínu použito.
   21. u) Storno: Stornopodmínky se řídí podmínkami od dodavatelů. Obecně však platí, že rezervace zrušené méně jak 14 dní před zahájením cesty podléhají stornu 100%.
   22. v) Třetí osoba: subjekt, který není Smluvní stranou.
   23. w) Webové stránky: webové stránky Necestovky na URL adrese: necestovka.cz, obsahující Formulář.
   24. x) Zákaznická linka: kontaktní místo, na které se mohou Klienti obracet se záměrem oznámit Chyby plnění nebo si vyžádat Zákaznickou podporu. Zákaznická linka je přístupná na e-mailu: info@necestovka.cz. Zákaznická linka komunikuje v českém a anglickém jazyce.
   25. y) Zákaznická podpora:
   26. z) ZZOÚ: český zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
  • Na základě Smlouvy se Necestovka zavazuje:
   1. a) poskytnout Klientovi Služby ujednané ve Smlouvě, v rozsahu, kvalitě a trvání určené Smlouvou;
   2. b) doručit Klientovi bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty a doklady, které při rádném poskytování Služeb obdržela od Třetích stran;
   3. c) poskytnout Klientovi Služby, objednané dle čl. X Obchodních podmínek;
   4. d) poskytnout Klientovi součinnost při Nápravě chyby plnění dle čl. X Obchodních podmínek.
  • Klient se zavazuje:
   1. a) zaplatit dohodnutou Cenu;
   2. b) dodržovat Smlouvu včetně těchto Obchodních podmínek;
   3. c) poskytnout pravdivě, přesně a úplně veškeré informace a údaje nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb a bez zbytečného odkladu informovat Necestovku v případě jejich změny;
   4. d) dodržovat veškeré právní předpisy, které se na Klienta během poskytování Služeb aplikují;
   5. e) poskytnout Necestovce veškerou součinnost, nezbytnou pro řádné poskytování Služeb a Náprav chyb plnění.
 1. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
  • Proces uzavírání smlouvy je zahájen obdržením Poptávky Necestovkou. Necestovka není povinna uzavřít Smlouvu či vstoupit do jakéhokoliv smluvního vztahu na základě Poptávky.
  • Smlouva je uzavírána písemně za využití elektronických prostředků, zejm. e-mailu.
  • Údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování Služeb, poskytuje Klient Necestovce v Poptávce.
  • Pokud je pro řádné poskytnutí Služby nezbytný větší rozsah údajů, než Klient poskytl v Poptávce, Necestovka si pod podmínkou poskytnutí této Služby vyhrazuje právo dožádat si údaje Klienta a Klient se zavazuje tyto údaje Necestovce poskytnout.
  • Před uzavřením Smlouvy Necestovka zašle Klientovi Konečnou nabídku. Klient je povinen ověřit správnost, úplnost a přesnost jím poskytnutých údajů a informací.
  • Smluvní vztah vzniká momentem přijetím Konečné nabídky; § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se na přijetí Klienta uplatní odpovídajícím způsobem.
  • Za proces uzavírání Smlouvy a v jeho rámci nejsou Klientovi účtovány žádné náklady či poplatky.
 2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • Služby jsou Klientovi poskytovány ode Dne zahájení poskytování.
  • Služba je poskytnuta v momentě doručení veškerých dokumentů a dokladů, které jsou potřebné pro konzumaci Služeb v rozsahu, kvalitě a trvání určené Smlouvou.
  • Necestovka je po zahájení poskytování Služeb povinna postupovat způsobem, kterým poskytne Služby do dvou dnů od Zahájení dne poskytování.
  • Pokud to povaha Služby umožňuje, může být poskytována výhradně elektronicky.
  • V případě, že se ke Dni zahájení poskytování změní okolnosti, které zvýší Cenu o maximálně 10 % její původní výše, je Necestovka povinna o této změně okolnosti informovat Klienta. V případě, že Klient v rozumně předpokládatelné době, nejpozději však do 3 dnů od jeho informování, neudělí Necestovce žádný jiný přímý pokyn, a tuto změnu okolností způsobily Třetí strany, je Necestovka oprávněna navýšit Cenu o tento rozdíl. Klient se zavazuje rozdíl v plné míře uhradit.
  • V případě, že se ke Dni zahájení poskytování podstatně změnily okolnosti, za kterých byla Smlouva uzavřena, zejm. v podobě ceny služeb Třetích stran, které tvoří poskytované Služby, je Necestovka povinna o této změně okolností informovat Klienta. Pokud Klient v rozumně předpokládatelné době, nejpozději však do 3 dnů od jeho informování, neudělí Necestovce žádný jiný přímý pokyn, je Necestovka oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 3. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
  • Není-li uvedeno jinak, platí, že Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, do poskytnutí všech Smlouvou ujednaných Služeb. V momentě poskytnutí všech stanovených Služeb účinnost Smlouvy bez dalšího zaniká.
 4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Klient může odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku. Odstoupení Klient zasílá elektronicky na Zákaznickou podporu, a to až do chvíle, kdy byly poskytnuty všechny Smlouvou ujednané Služby.
  • Klient může od Smlouvy odstoupit v případě, kdy doposud nezapočalo poskytování ujednaných Služeb.
  • V případech, kdy:
 • Necestovka může dále s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Klienta, a to zejména pokud:
  1. a) Klient úmyslně nesprávně nebo lživě poskytne Necestovce údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování Služeb;
  2. b) Klient uzavírá Smlouvu za účelem porušit platné právní předpisy nebo se úmyslně vyhnout uloženým právním povinnostem a Necestovka si toho bude vědoma;
  3. c) je Klient v prodlení s úhradou Ceny dle Faktury po dobu delší než 30 dnů; nebo
  4. d) (případně DOPLNIT).
 1. CENA A FAKTURACE
  • Cena je sjednána ve Smlouvě a bude hrazena Klientem za podmínek uvedených dále v tomto článku.
 • Cena se dle poskytovaných Služeb skládá z dílčích částek, tvořených zejm., nikoliv však výlučně:
  1. a) cenou za letenky či jiné přepravní služby, hrazené Třetím osobám,
  2. b) letištními taxami a poplatky,
  3. c) servisními poplatky,
  4. d) palivovými příplatky,
  5. e) cenou za služby Necestovky.
 • Pokud není stanoveno jinak, Cena je Klientovi účtována ke dni uzavření Smlouvy.
 • Cena je dle povahy poskytovaných Služeb účtována v českých korunách nebo eurech.
 • Cenu se zavazuje Klient uhradit bankovním převodem na bankovní účet uvedený na Faktuře, pokud není stanoveno jinak.
 • Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, veškeré Faktury jsou splatné do 14 dnů poté, co budou elektronicky zaslány Klientovi.
 • Cena je dle povahy poskytovaných Služeb účtována v českých korunách nebo eurech.
 • Cena se považuje za uhrazenou, jakmile bude jí odpovídající částka připsána na bankovní účet Necestovky uvedený na Faktuře.
 • Způsoby uhrazení včetně zálohových plateb mohou být Smlouvou ujednány odlišně.
 • Fakturace se provádí elektronicky a vystavené Faktury se Zákazníkovi zasílají elektronickou poštou.
 • Jakýmkoli nárokem vzneseným Klientem v souladu s čl. 9 těchto Obchodních podmínek není dotčen Klientův závazek řádně uhradit Cenu uvedenou na Faktuře.
 • Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, veškeré Faktury jsou splatné do 14 dnů poté, co budou elektronicky zaslány Klientovi.
 • V případě, že je Klient s úhradou Faktury v prodlení, má Necestovka právo na smluvní úrok z prodlení v sazbě 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Klient bere na vědomí, že pro řádné poskytování Služeb Necestovka vyžaduje některé osobní údaje Klienta. Tyto údaje, které jsou předmětem zpracování, bude Necestovka zpracovávat, poskytovat Třetím osobám a likvidovat dle následujících ustanovení.
  • Necestovka je pro taková zpracování vůči Klientovi v pozici správce osobních údajů: Klient je subjektem osobních údajů.
  • Zdrojem osobních údajů je Klient, který údaje poskytuje v rámci Smlouvy a smluvního procesu. V některých případech mohou být zdrojem osobních údajů Třetí osoby, které je zasílají Necestovce v rámci vzájemného smluvního vztahu při zajišťování Služeb pro Klienta.
  • Při zpracování osobních údajů se Necestovka řídí aktuálně platnými předpisy pro ochranu osobních údajů, zejm. GDPR a ZZOÚ.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 • Necestovka zpracovává zejména, nikoliv však výlučně následující kategorie osobních údajů Klienta:
  1. a) identifikační údaje,
  2. b) kontaktní údaje,
  3. c) údaje související s cestovními doklady,
  4. d) (příp. DOPLNIT).

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

 • Necestovka zpracovává osobní údaje Klienta v nezbytném rozsahu pro řádné plnění Smlouvy a smluvních povinností.
 • Necestovka dále zpracovává pro vybrané účely osobní údaje Klienta pro svůj oprávněný zájem.
 • Pokud tak vyžaduje zákon, předpis či jiná právní povinnost, zpracovává Necestovka údaje Klienta také pro splnění této povinnosti.

POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 • Necestovka zpracovává osobní údaje automatizovaně na základě zaslání Poptávky. Dále jsou osobní údaje zpracovávány manuálně.
 • Necestovka neprovádí žádná automatizovaná individuální rozhodování na základě osobních údajů Klienta.
 • Necestovka zpracovává osobní údaje za účelem jejich využití pro řádné poskytování Služeb v rámci Smlouvy. Účel zpracování je dále definován rozsahem Služby poskytované na základě Smlouvy.
 • Účelem zpracování z titulu oprávněného zájmu je řádná správa uzavřených Smluv a ochrana právních nároků Necestovky.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

 • Zpracování osobních údajů bude probíhat:
  1. a) po dobu účinnosti Smlouvy u údajů zpracovávaných pro řádné plnění Smlouvy,
  2. b) po dobu nutnosti uchovat údaje, uloženou zákonem, předpisem či jinou právní povinností,
  3. c) po dobu trvání promlčecí lhůty v délce stanovené § 629 odst. 2 Občanského zákoníku, případně po dobu stanovenou sektorovou regulací dle daného majetkového práva, u zpracování na základě oprávněného zájmu Necestovky.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

 • Necestovka pro účely řádného poskytování Služeb Klientovi může předávat nezbytné osobní údajů Klientů Třetím osobám. Rozsah a účel předání je vždy vymezen Smlouvou a její povahou.
 • Kategoriemi Třetích osob, kterým bude Necestovka předávat osobní údaje Klienta, jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 • .

Pokud nebude stanoveno jinak, tyto Třetí osoby budou vůči daným zpracováním v pozici správce osobních údajů.

 • Necestovka se zavazuje, že bude Třetím osobám pro účely zajištění Služeb poskytovat pouze nezbytné údaje, poskytnuté Klientem. O takovém předání je Klient informován rozsahem a účelem Smlouvy.
 • Necestovka je povinna předem informovat Klienta, pokud bude předávat jeho osobní údaje Třetí osobě, která nebude jako příjemce osobních údajů vyplývat z účelu a rozsahu Smlouvy.
 • V případě, že bude vázána soudním či správním rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo jinak povinna na základě veřejnoprávní úpravy, Necestovka si vyhrazuje právo předat či jinak zpřístupnit příslušnému orgánu veřejné moci osobní údaje Klienta, a to bez jeho předchozího informování.

ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V případě, že je Necestovka požádána Třetí osobou, která tak činí na základě jí uložené právní povinnosti, a je-li to nezbytné pro řádné plnění Smlouvy, může Necestovka zpracovávat Klientovy osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 GDPR. Zpracování těchto údajů se řídí zvláštními pravidly, uvozenými v tomto podčlánku.
 1. a) údaje o rasovém a etnickém původu,
 2. b) politické názory a přesvědčení,
 3. c) náboženské vyznání či filosofické přesvědčení,
 4. d) genetické údaje,
 5. e) biometrické údaje,
 6. f) údaje o zdravotním stavu,
 7. g) údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.
 • DOPLNIT

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

 • Necestovka je povinna zajistit, v rozsahu odpovídajícím běžným bezpečnostním opatřením, důvěrnost, neporušenost a uchování údajů Klienta, uložených na jejích zařízení nebo zařízení Třetích osob, jejichž účelem je úschova a zálohování dat. Mezi tato opatření patří zejm., nikoliv však výhradně:
  1. a) provádění pravidelných záloh dat do datové infrastruktury odlišné od infrastruktury obsahující hlavní databázi osobních údajů;
  2. b) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  3. c) proces pravidelného posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  4. d) víceúrovňový firewall a antivirová ochrana;
  5. e) limitovaný přístup k osobním údajům na pouze pověřené osoby Necestovky a kontrola přístupů;
  6. f) likvidace osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány.
 • Necestovka nebude využívat, zpracovávat, převádět či jinak nakládat s osobními údaji Klienta, pokud nebude ve Smlouvě, Obchodních podmínkách nebo jiné písemné dohodě mezi Smluvními stranami stanoveno jinak.
 • V případě, že Necestovka získá povědomí o bezpečnostním incidentu či jiném porušení zabezpečení osobních údajů v rámci jí prováděného zpracování osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Klientovi.
 • Necestovka není odpovědná za bezpečnostní incidenty a narušení ochrany či integrity osobních údajů u Třetích osob, kterým na základě uzavřené Smlouvy předala nezbytné údaje Klienta pro řádné plnění Služeb.

PRÁVA KLIENTA PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 • Při zpracovávání jeho osobních údajů Necestovkou má Klient následující práva:
  1. a) právo na přístup, jehož využitím může po Necestovce žádat potvrzení o zpracovávání jeho osobních údajů, kopii těchto osobních údajů a další informace ve smyslu čl. 15 GDPR,
  2. b) právo na opravu, kterým může ve smyslu čl. 16 GDPR žádat opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
  3. c) právo na výmaz, kterým může požádat Necestovku o výmaz jeho osobních údajů a který musí Necestovka provést, pokud je dán alespoň jeden předvídaný důvod ve smyslu čl. 17 GDPR,
  4. d) právo na omezení zpracování, kterým může omezit zpracování osobních údajů Necestovkou ve smyslu čl. 18 GDPR,
  5. e) právo na přenositelnost údajů, na základě kterého může, za splnění podmínek dle čl. 20 GDPR, po Necestovce žádat poskytnuté osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Řádně uplatněná práva nikterak nepostihují zákonnost zpracování osobních údajů, prováděné do doby uplatnění práva.
 • (DOPLNIT)

 

DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Vznikne-li Necestovce újma, tvořená škodou a/nebo nemajetkovou újmou v podobě náhrad postiženým subjektům údajů a/nebo pokut uložených Úřadem pro ochranu osobních údajů:
  1. a) v důsledku neposkytnutí osobních údajů Klienta, ke kterému se Klient uzavřením Smlouvy zavázal,
  2. b) v důsledku nesplnění povinností dle předpisů pro ochranu osobních údajů, které zavazovaly Klienta jednat, jednání se zdržet či jednání strpět,

je Klient povinen tuto újmu nahradit v plném rozsahu.

 • Vzniknou-li Necestovce náklady v souvislosti s poskytováním součinnosti v oblasti ochrany osobních údajů Klientovi, úřadům nebo Třetím osobám nad rámec Smlouvy, vzniká jí nárok na náhradu těchto nákladů, pokud byly vynaloženy účelně.
 • Skrze Webové stránky se může Klient dostat na stránky Třetích osob. Za bezpečnostní incidenty či narušení integrity a bezpečnosti údajů Klienta na těchto stránkách Třetích osob není Necestovka nijak odpovědna.
 • V souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů má Klient právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Postup, jak má tak učinit, je popsán na: https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ds-4454/p1=4454
 1. VADY PLNĚNÍ
 2. ZÁKAZNICKÁ PODPORA
  • STORNO – pokud nevyužijí, jde přeprodat/stornovat u leteckých společností, od částky pak odečíst účelně vynaložené náklady/procenta a zbývající částku zaslat zpět
  • STORNO – nejpozději do 96 hodin od
  • (DOPLNIT)
 3. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY
 1. KOMUNIKACE
  • Smluvní strany spolu komunikují především elektronickými prostředky. Jazykem komunikace je čeština, případně angličtina.
 2. ROZHODNÉ PRÁVO
  • Tato Smlouva a veškerá práva a závazky na základě Smlouvy či v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a to s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého.
 3. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
  • Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré úsilí k odstranění veškerých sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní a vyřeší je v první řadě jednáním.
  • Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní mají plnou pravomoc projednávat a rozhodovat soudy České republiky, ledaže by relevantní právní předpisy stanovily jinak.
  • Pokud je Klient dle povahy uzavřené Smlouvy v pozici spotřebitele, a dojde mezi Smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
  • Klient v pozici spotřebitele může také zahájit mimosoudní řešení sporu skrze internetovou platformu ODR, která slouží pro online řešení spotřebitelských sporů. Platforma je dostupná na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní mají plnou pravomoc budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jejího Řádu třemi rozhodci a v souladu s Řádem Rozhodčího soudu.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • V případě, že Smlouva, tyto Smluvní podmínky a jakýkoli jiný dokument, na který Smlouva či tyto Smluvní podmínky odkazují, jsou obsahově rozporné, pak se použije tento sled priority dokumentů:
   1. a) Smlouva;
   2. b) Smluvní podmínky;
   3. c) další dokumenty.
  • Smlouva je závazná pro obě Smluvní strany i pro jejich právní nástupce.
  • Bude-li kterékoli ustanovení Smlouvy, těchto Smluvních podmínek nebo kteréhokoli jiného dokumentu, na který se Smlouva nebo tyto Smluvní podmínky odkazují, neplatné vzhledem ke střetu s příslušnými zákony nebo se stane neplatným během účinnosti Smlouvy, pak platnost zbývajících ustanovení zůstává nedotčena.

 

 

© 2024 NECESTOVKA s.r.o., všechna práva vyhrazena